תנאי השימוש באתר אנו

עדכון אחרון: 11.10.2015

שלום וברוכים הבאים לאתר "אנו", נקודת מפגש למאבקים חברתיים ("האתר"). האתר מופעל על-ידי חל"צ "אנו - עושים שינוי בע"מ" ("מפעילת האתר" או "המפעילה" או "אנחנו").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ("תנאי השימוש" או "הסכם השימוש" או "התנאים"), אשר מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ("המשתמש" או "אתה") לבין האתר, המפעילה, ומשתמשים אחרים באתר ("משתמשים" או "משתמשי האתר"). בכך שאתה בוחר להשתמש באתר, הנך מאשר כי קראת את הסכם השימוש, הסכמת לתוכנו ולתנאים החלים עליו, וכי אתה מתחייב לקיים אותם בדרך מקובלת ובתום לב.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אתה מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר .
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה מפעם לפעם, וכן להשעות או להפקיע את תנאי השימוש בקשר עם דפים, פרטים או מידע כלשהו באתר.

אנחנו מייחסים חשיבות רבה לקשר עם המשתמשים, ונשתדל ליידע אותך בדבר כל שינוי שאנו עורכים. עם זאת, הדבר לא תמיד מתאפשר ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים גם ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. תנאי שימוש חדשים כאלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 

1.       כללי

1.1.    תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין המפעילה לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין.

1.2.   תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

1.3.   הכותרות וכותרות המשנה בתנאי שימוש אלה הן למען הנוחות בלבד. לא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאי השימוש או מי מהוראותיהם. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסגור את האתר או לשנות את שירותי האתר, התכנים (לרבות עיצובם וזמינותם) או כל דבר או עניין הקשור לאתר (לרבות תנאי השימוש). במידת האפשר, נעדכן את משתמשי האתר על כל התפתחות כזו.

1.4.  האתר מוגבל לשימוש אישי וחברתי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי (אלא בהסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהמפעילה). הנך מתחייב שלא לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

1.5.   המפעילה אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש, לשירותים הניתנים ע"י צדדים שלישיים או לפגיעה או אובדן של חומר כלשהו שהועבר, נשלח או הועלה לאתר. אין ולא תהיה למפעילה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק או פגיעה אחרת שייגרם כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש.

1.6.   בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בפרסומים אחרים באתר או מאת המפעילה, או לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תנאי שימוש אלה גוברים אלא אם נקבע בהם אחרת מפורשות.

 

2.      הרשמה לאתר

2.1.   לצורך שימוש בחלקים מסוימים של האתר, ובין היתר (מבלי לגרוע מכלליות העניין), לצורך העלאת תכנים לשירותי ה"מאבקים", ה"צעקות", "אירועים", "פעולות", "ארגונים מסייעים", "שיתוף ידע" ו"קמפיין מייל ופקס", וכן לצורך כתיבת תגובות באתר, עליך להירשם כמשתמש באתר. ההרשמה לאתר יכולה להיעשות גם באמצעות פרופיל המשתמש באתר Facebook.com ("פייסבוק").

2.2.   בזמן ההרשמה לאתר יהיה עליך למסור פרטים אישיים, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

2.3.  אחרי שתירשם לאתר, נאפשר לך (בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי), להעלות לאתר עדכונים אישיים על עוולות ("צעקות"), ליזום ולהצטרף ליוזמות חברתיות שונות הקוראות לשינוי המצב הנוכחי או העתידי בתחומים רבים ומגוונים ("מאבקים"), ולהעלות הודעות על אירועים, ותכנים נוספים (יחד ולחוד: "תכני המשתמשים"). תכני המשתמשים יסופקו על ידי המשתמשים ויינתנו על אחריותם בלבד. אנחנו לא יכולים לפקח על היקף, תוכן או על אמיתות תכני המשתמשים ולא נישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על או שימוש בתוכן משתמשים שפורסם באתר.

2.4.  בהצטרפותך למאבק דרך האתר, אתה מביע את הסכמתך לקבלת דוא"ל שעשוי להישלח אליך מדי פעם, ממובילי המאבק אליו הצטרפת ומארגון "אנו". אם תרצה להפסיק לקבל דוא"ל ממובילי המאבק, תוכל להסיר את עצמך מרשימת הנמענים באמצעות הקישור שייכלל בגוף הדוא"ל הנשלח אליך.

2.5.  האחריות המוחלטת לתכני המשתמשים שתעלה לאתר יפורסמו על ידך היא שלך בלבד. בהעלאת תכני המשתמשים לאתר, אתה מצהיר כי אין בהם פרסום הנוגד כל דין, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) פרסום המהווה לשון הרע, הסתה לגזענות, קריאה למרד, לביזה, לשוד או לפעולת איבה אחרת, קריאה לאלימות נגד אדם על סמך נטייתו או השתייכותו המינית או אמונתו הדתית, או על סמך שירותו בצה"ל או אי-שירותו בצה"ל, או קריאה להשמדת עם, פרסום הכולל קוד מחשב זדוני, וירוס מחשבים או תוכנת סוס טרויאני, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי או סימן מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 והתקנות לפיו, פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום הבא להטעות צרכנים בניגוד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

2.6.  אנו מבהירים בזאת כי איננו מחויבים לפרסם או להמשיך להציג באתר תכני משתמשים שקיבלנו או שהועלו לאתר על ידי המשתמשים או כל צד שלישי אחר, כולם או חלקם. אנחנו נהיה בעלי שיקול הדעת הבלעדי בקשר עם אישור פרסום תכני המשתמשים. המפעילה לא תישא בכל אחריות בגין תכני משתמשים שיועלו לאתר על ידי משתמשים או כל צד שלישי אחר. המפעילה אינה אחראית לתכני המשתמשים או כל תוכן צד ג' שיועלה לאתר, והיא אינה ערבה לטיבו של תוכן כאמור או אחראית בכל צורה לנזק שייגרם למשתמש בגין תוכן כאמור.

2.7.  המשתמש: (א) מקנה בזאת למפעילה רישיון שימוש בינלאומי בלתי הדיר, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וחופשי מכל תשלום לעשות כל פעולה בתכני המשתמשים שיועלו על ידו לאתר; ו-(ב) מקנה בזאת לכל משתמש באתר רישיון ובלתי מוגבל בזמן לצפות בתכני המשתמשים כאמור ללא כל תשלום וללא כל טענה או תביעה. אתה פוטר בזאת את המפעילה מכל טענה ו/או תביעה בגין עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של תכני המשתמשים שהעלה לאתר.

 

3.      שירות "מתנדבים בקטנה"

3.1.   האתר מאפשר לך ולשאר המשתמשים להצטרף לשירות "מתנדבים בקטנה", זירה המפגישה בין גופים הזקוקים למתנדבים ("מציעי התנדבות") ומתנדבים פוטנציאליים ("מתנדבים"). איננו מעורבים ביצירת הקשר וביחסים בין מציעי ההתנדבות למתנדבים. אנחנו לא מבצעים סינון או מיון כלשהו של מציעי ההתנדבות או המתנדבים, ולא מספקים המלצות או מחווה דעה כלשהי על מי מהם. כתוצאה, אין לנו שליטה על איכות, בטיחות או חוקיות הצעת ההתנדבות, איכות העבודה שמבצעים מתנדבים ותנאי ההתנדבות. מציע התנדבות או מתנדב משתמש באתר ובשירות "מתנדבים בקטנה" על אחריותו הבלעדית, והמפעילה אינה אחראית למעשיהם או מחדליהם של מציעי ההתנדבות או המתנדבים.

3.2.  איננו מתחייבים כי פרסום הצעות ההתנדבות באתר יוביל להיענות כלשהי מצד משתמשי האתר או להיענות הרצויה למציעי ההתנדבות. איננו יכולים לדעת או להיות אחראים לאופי התגובות שתתקבלנה בעקבות פרסום הצעת ההתנדבות, כמו גם לזהות המגיבים להצעה, והמפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא לתגובות להצעת ההתנדבות, לזהות הפונים למציעי ההתנדבות או לכל תוצאה שעשויה לנבוע מהפרסום האמור כלפיך, כלפי מי מהמשתמשים האחרים או כל גורם אחר. בנוסף, המפעילה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו בהצעת ההתנדבות.

3.3.  יישוב סכסוכים: האתר והמפעילה לא יהיו מעורבים ביישוב סכסוכים בין מתנדבים לדורשים בקשר עם שירותי התנדבות שתואמו דרך האתר ו/או שירות "מתנדבים בקטנה".

3.4. ציות לחוק: האתר ושירות מתנדבים בקטנה נועדו למטרות חוקיות בלבד. המשתמש מתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש בשירות "מתנדבים בקטנה" למטרות או באופן המהווה הפרה של כל דין, ובכלל זה כל חוק, חקיקת משנה, הוראה מינהלית או דבר חקיקה רלוונטי אחר.

 

4.     קמפיין דוא"ל ופקס

4.1.  האתר מאפשר למשתמשים לשלוח דוא"ל ופקס לעובדי ציבור ולנבחרי ציבור, כדי לקדם מטרות ציבוריות שונות ("קמפיין דוא"ל ופקס").

4.2.  על מנת להשתמש בשירות קמפיין דוא"ל ופקס, אתה נדרש למלא מידע נכון ואמיתי בלבד, ולא להשתמש בשירות זה באופן המנוגד לכל דין. בפרט, מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנך מתחייב לא לעשות בשירות קמפיין דוא"ל ופקס שימוש שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין, לפרסם דיבה, לפרסם תכנים שאסורים לפרסום על ידי כל דין או לפרסם מידע אשר נאסר בפרסום בכל צורה אחרת.

4.3. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש בשירות קמפיין דוא"ל ופקס למטרות אישיות, למטרות בעלות אופי מסחרי, או למטרות שאינן ציבוריות.

4.4. האחריות לכל שימוש בשירות קמפיין דוא"ל ופקס הינה של המשתמש בלבד.

 

5.      קניין רוחני

5.1.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות עיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן קניין בלעדי של המפעילה או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. אין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב. שמה של המפעילה, שם האתר, שם ה-Domain של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינה של המפעילה.

5.2.  באתר נמצאים תכני משתמשים שהועלו (ישירות או באמצעות המפעילה) על-ידי משתמשים באתר או על ידי צד שלישי אחר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות למשתמש או לצד השלישי שהעלה את התכנים לאתר, ואין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אותו משתמש או צד שלישי אחר.

5.3.  המפעילה תעשה ככל יכולתה על מנת שלא לפרסם תכנים המוגנים בזכויות יוצרים מבלי לקבל את רשות בעלי זכויות היוצרים בתכנים, אך אין היא יכולה למנוע ואין היא אחראית על העלאת תכנים כאמור לאתר על ידי צד שלישי כלשהו. אם פורסמו תכנים כאמור באתר ללא קבלת אישור או רישיון מבעלי זכויות היוצרים בתכנים, על בעל הזכויות לפנות למפעילה בהתאם לסעיף ‏7 להלן, ויבקש את הסרת היצירה.

5.4. האתר מקיים מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו מוזמן כל משתמש לפנות בנושא באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר שמופיע בצידו הימני של התפריט העליון באתר או בדוא"ל: [email protected], ולדווח על התוכן שלטענתו הוא פוגעני או מפר. תלונה שכזו תכלול את הפרטים הבאים:

  5.4.1. קישור (Link)למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו אתה מבקש להתלונן. אם לא תספק קישור מדויק כנדרש, לא נוכל לטפל בפנייה.

  5.4.2. העילה המשפטית שבהתבסס עליה אתה מבקש להתלונן (למשל: הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות או פרסום לשון הרע) והסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שצוינה.

   5.4.3.  שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרש

  5.4.4. עלייך לציין במפורש כי הנך מאשר למפעילה להעביר את תלונתך לכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות המשתמש מושא הפניה.

   5.4.5.  כל פרט נוסף שנבקש בעקבות הפנייה.

5.5.  אנחנו מתחייבים לבדוק כל פניה שתוגש בהתאם לאמור בסעיף זה, אבל איננו מתחייבים להיענות בחיוב לכל פניה. במקרה של תלונת שווא, המשתמש המתלונן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו למפעילה או למשתמשים אחרים בגין תלונת השווא.

5.6.  בנסיבות בהן עשה משתמש שימוש באתר, באופן העלול לגרום להפרעה לשירותי האתר, למשתמשים אחרים, או שימוש אשר עולה או עלול לעלות כדי אי חוקיות או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק אתך אותו משתמש מלהשתמש באתר (או בחלקו), לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת שירותי האתר, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

5.7.  המפעילה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת שירותי האתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

5.8.  במקרה של הרחקה מהאתר, מתחייב המשתמש המורחק שלא להצטרף שוב לאתר, בין אם במישרין (באמצעות שם משתמש אחר), או באמצעות אחר.

5.9.  השימוש באתר ובשירותי האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המפעילה אינה אחראית לכל המידע שהועלה לאתר לרבות מידע שהועלה על ידי המשתמש (בין אם בכפוף לתנאים ובין אם לאו).

5.10. המפעילה אינה אחראית בגין נזק כלשהו (לרבות נזק ישיר, עקיף או תוצאתי) הנובע מהשימוש באתר, שירותיו,המידע או המוצרים הנמצאים או אשר יימצאו בו, כל זאת אף אם נודע לה (או אף אם יקבע שהיה צריך להיוודע לה) על האפשרות לנזק שכזה.

5.11. המפעילה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי המשתמשים באתר.

5.12. כל החלטה שיקבל המשתמש בהתבסס על מידע המופיע באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי פרטים ומידע הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של המשתמש. המפעילה עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידך.

5.13. המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. המפעילה גם אינה מתחייבת ששירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר יתקבלו אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יעמדו בציפיותיו.

5.14. המפעילה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסר אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכן את סיסמתו.

5.15. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

5.16. המפעילה ו/או עובדיה/יועציה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל מידע, יעוץ, או עצה, בין בעל-פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד.

5.17. מובהר בזה, כי המידע והנתונים באתר (לרבות זהות המשתמש) אינם מאובטחים (אלא אם צוין במפורש), והמפעילה אינה אחראית לאבטחתם או לכל נזק או אובדן או הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

5.18. למפעילה אין את היכולת לבדוק את אמיתות, שלמות, תקפות וחוקיות המידע שמופיע באתר. אשר על כן המפעילה אינה אחראית למידע שהועלה לאתר ע"י המשתמשים, ספקי האתר או צד ג' כלשהו ואינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה ממידע זה.

5.19. המפעילה אינה צד לכל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה, פרסומת או כל מידע או פעילות הקשורים לאתר ובהכרח גם לא תוכל להישמע טענה או דרישה כלפי המפעילה בעניין זה.

5.20. המפעילה אינה מתחייבת לשמור מידע כלשהו שהגיע אליה או שהועלה לאתר והיא רשאית למחוק בעצמה כל חומר שנמצא באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. המפעילה גם אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצא ו/או פרסם משתמש באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

5.21. באתר קיימים קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט ("לינקים"). הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. העובדה שהמפעילה מקשרת לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת המפעילה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שמשתמש ימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיו, או שהוא מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. המפעילה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

6.      פרטיות  

6.1.   הביקור באתר והשימוש בו, מהווים הצהרה מצדך כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, ואתה מתחייב בזאת לפעול על פי מדיניות הפרטיות של האתר.

6.2.  אי הסכמה או אי פעולה בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר כמוה כהפרת הסכם שימוש זה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

 

7.      שונות

7.1.   המחאת זכויות: המפעילה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה באתר, לרבות השימוש בתכני האתר והמידע בו.

7.2.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ו/או להתנהג ו/או לאכוף את זכויותיה באופן שונה ולא שוויוני בין ועל משתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.  אי שימוש או איחור בשימוש על ידי המפעילה בזכות מזכויותיה על-פי הסכם זה או על פי
כל דין לא ייחשב כויתור מצד המפעילה על הזכות האמורה.

7.4. דין וסמכות שיפוט: הדין שיחול על תנאי השימוש ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לאתר או לשימוש באתר הינו הדין הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו  בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.