קידום ותמיכה בשירותים חברתיים לילד, לקשיש,
לנכה ולחולה.

04-6456422
מספר ההתאגדות: 580193878
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית