להקים ולקיים מפעלים ושירותים שאושרו ע"י
שרותי בריאות הנפש על-מנת לקלוט ולהעסיק
בהם נפגעי נפש שסידורם בעבודה בשוק העבודה
החופשי אינו אפשרי.

;48772394; 04-6
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: צרכים מיוחדים