Abstract

בעקבות מאבק ציבורי ממושך, הוחלט כי כבר במהלך החודשים הקרובים צפויה יחידה משטרתית חדשה להתחיל לפעול ולכלול 12 חוקרים אשר יעסקו במקרים בהם יש חשד להיבטים פליליים.