קרית יובל
0543113390
מספר ההתאגדות: 580569515
שם המנהל/ת: מירית ינאי פלר
תאריך ההתאגדות: 28.2.2013