Critical Mass Jerusalem

אופניים בשביל ירושלים/מסה קריטית הוא ארגון הפועל לקידום תחבורת האופניים בירושלים. אנו פועלים מול גורמי תכנון בעירייה ומחוצה לה, נפגשים עם מקבלי החלטות ועובדים בשיתוף עם ארגונים סביבתיים אחרים על מנת ליצור עיר ידידודתית יותר לאופניים, להולכי רגל ולסביבה. בנוסף, אנו מארגנים רכיבות קבוצתיות ואירועים קהילתיים, ומחנכים לשימוש חכם ונכון באופניים ככלי תחבורה.

חזון: קידום תחבורת אופניים בירושלים
מטרות: - קידום נושא האופניים מול הרשויות (עירייה, משרד התחבורה, חברות עירוניות) - מתן ייעוץ וזוית ראיה מגובה הכידון לגורמי תכנון עירוניים - בניית קהילת רוכבים באמצעות רכיבות קהילותיות ואירועים שונים