קבוצות דיון, סיורי הבנה שבתות ארוח

חזון: הבנה וקירוב בין תפיסות דתיות שונות
מטרות: מניעת שנאה וקיטוב בין תפיסות דתיות שונות. א
ירושלים
052-4471390
מספר ההתאגדות: 12
תאריך ההתאגדות: 28/05/2017