wilhelmja
עוצרים את המינוי של משה וידמן ליו"ר מזרחי טפחות

הצטרפו לתמיכה!

לא נותנים למי שכשל לנהל בנק!

איך יתכן שבכירי בנק לאומי, שהיו אחראים על אחת מפרשיות החמורות והשערורייתיות בתולדות הבנקים בישראל,שגרמו לאבדן מיליארד ש"ח מהכסף של החוסכים, ממשיכים לכהן ולהיות מקודמים? שלחו מכתב עכשיו כדי לעצור את מינוי של משה וידמן, אחד מגיבורי פרשת לאומי, ליו"ר בנק מזרחי טפחות!

 

וידמן שימש כדירקטור וכחבר ועדת הביקורת בדירקטוריון של בנק לאומי בעת שהתרחשה פרשת הלבנת ההון - פרשה שבה הבנק סייע, לכאורה, להלבין הון בניגוד לחוק האמריקאי - ושילם כופר -  מהכסף של החוסכים - כדי להימנע מתביעה. 

 

בכל מדינה מתוקנת היו אמורים כל נושאי המשרה הבכירים וכל המעורבים בפרשה להיות מודחים ומורחקים מכל פעילות בנקאית. אצלנו - נראה שאין גבול לאטימות ולזלזול בצורך לתת דין וחשבון על מחדלים: לא זו בלבד שהבכירים אינם מורחקים מהתחום בו כשלו וגרמו לנזקים כספיים וציבוריים אדירים, מסתבר שהם אף זוכים לקידום.

 

כתבו עכשיו מכתב - לא ממנים את הבכירים שכשלו לתפקידי ניהול בבנקים!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: