barockschloss
עצומה למימון סייעת רביעית מכספי המועצה ולא מסבסוד הורים בגן שרונים, צור יצחק!

הצטרפו לתמיכה!

נו הורי מעון שרונים בצור יצחק, מתנגדים לניסיון מועצת דרום השרון לגבות תשלום נוסף של 150 ש״ח בחודש לילד למימון סייעת רביעית בכיתות המעון. אנו דורשים מהמועצה להמשיך ולהקצות תקציב למימון סייעת רביעית מכספי המועצה כפי שהיה בשנה שעברה ובשנים קודמות, לרווחת ילדינו היקרים ושמירה על ביטחונם האישי. 

תושבי צור יצחק נושאים בעלויות ארנונה גבוהות מאוד ודורשים מהמועצה לחזור בה מבקשתה ולהקצות סייעת רביעית בכל כיתה במעון ללא תשלום נוסף מההורים. 

חתמו על דף העצומה כדי לתמוך במאבק! 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: