Abstract
להגיע לבית הספר בזמן ולחזור ממנו בזמן - תלמידים עושים שינוי

הצטרפו לתמיכה!

בשנה האחרונה התגברו הבעיות בהסעות הן לרבין הן לעודד והן להדסים 
מדובר בכמות תקלות איחורים ובעיות בהסעות שלא הייתה כזו בשנים הקודמות 
בחברת ההסעות אין לנו לנוער ו/או להוריהם מענה כך גם לא במחלקת החינוך 

אנו דורשים מהמועצה המקומית קדימה צורן 

1. להחליף לאלתר את חברת ההסעה הנוכחית 
2. למנות איש קשר ישיר וזמין שיהיה בתווך בין חברת ההסעות לבין נציגי בתי הספר 
3. פיקוח הדוק ובשקיפות מלאה באמצעות חוזה המכיל קנסות ועונשים על כל תקלה 

אנו קוראים לבחרי המועצה כולה להתגייס לעניין  ולהניח בצד את היריבות הפוליטית 
לא מדובר פה בהישג פוליט אלא על מחדל בן שנים שצריך היה להיפתר מזמן  
באחריותכם כולכם לפתור את הבעיה הזו .
|

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: