עמק ססגון
מצילים את עמק ססגון!

הצטרפו לתמיכה!

בשנים האחרונות, חברו יחד ארגוני סביבה, המשרד להגנת הסביבה ותושבים מקומיים והמשרד להגנת הסביבה  -  להובלה משותפת של  המאבק הציבורי והתכנוני לשמירת עמק ססגון אל מול היוזמות הזוכות לתמיכת משרד התיירות. 

עמדת השותפים למאבק:  "אין כל הצדקה לפגיעה בלתי הפיכה בטבע, בסביבה ובציבור. עמק ססגון מהווה כיום את המרחב הנופי הנדיר, שאינו מופר על ידי האדם, בכל בקעת תמנע, הוא נגיש ופתוח לציבור, ללא תשלום. שטח עמק ססגון נמצא בין שני הרי אבן החול הנובית – גבעת ססגון והר מכרות, שביל ישראל חוצה את חלק הארץ המדהים הזה ומוביל את המטיילים ממרגלות מעלה מלחן, בואכה הר תמנע, בין צוקים בראשיתיים. המיזם המיותר הזה מאיים לפגוע פגיעה בלתי הפיכה בסביבה ובציבור כיום, על חשבון הדורות הבאים, ללא כל הצדקה ובייחוד שיש חלופות טובות יותר, באותו המרחב, שהשפעתן על הטבע והסביבה, קטנות הרבה יותר".

השותפים למאבק: החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה ותושבי האזור. 
לנוסח המלא של האמנה
 

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
אמנה לפתרון כולל לפיתוח ושימור בפתח בקעת תמנע

                                                                                                                                           תאריך: 08/05/2017 

אנו, הגופים השותפים לאמנה זו, מחויבים לגיבושו ומימושו של הסכם כולל לפיתוח תיירותי ומלונאי בבקעת תמנע – באופן שמגן על נכסי הטבע היקרים באזור ייחודי זה לרווחת הציבור והדורות הבאים.
המתווה המוסכם בינינו מבקש לאזן בין הרצון לקדם את התיירות בחבל אילות, כולל הקמתו של מתקן מלונאי בתמנע, לבין הצורך בשימורם של אזורים בעלי ערכיות נופית- סביבתית גבוהה.
כל אחד מהגופים החתומים על אמנה זו נדרש לוותר על חלק משאיפותיו, כדי להבטיח את מימושו מטרותיו העיקריות. אנחנו מאמינים כי כל החתומים על מסמך זה פועלים בתום לב וימלאו את המחויבות שנטלו על עצמם לאורך התהליך, עד להשלמתו המוצלחת.
פתרון מוסכם זה יהווה לא רק מוצא מהמשבר המתמשך סביב פרויקט המלונאות בעמק ססגון, אלא גם דוגמה לניהול אחראי וקונסטרוקטיבי של קונפליקט רב שנים.

אנו מסכימים כי:
1. תתאפשר הקמתו של מיזם מלונאי בהיקף שנקבע בתב"ע 12/02/112/2"( אזור תיירות ונופש המסומן בתשריט באות ב'").
2. מיקומו של המלון העתידי יועתק לאזור מבואת פארק תמנע, ברוח המלצותיו של הצוות המקצועי ששכרה הוועדה המחוזית.
3. העתקת מיקום הפרויקט תיעשה לפי תכנית אשר תכלול שני מתחמים, האחד יסמן את שטח התוכנית הקיימת להקמת המלון כשטח שמור ללא פיתוח והמתחם השני יכלול את זכויות הבנייה המלונאיות כאמור בסעיף 1 .במידת הצורך תבוצע גריעה של שטחי שמורה בשולי הר תמנע (בתאום והסכמת רט"ג), כדי לאפשר את הקמתו של המלון בתנאים מיטביים.
4. המרחב שבין גבעת ססגון לבין הר מכרות יצורף לפארק תמנע כשטח הפתוח לקהל הרחב בלא תשלום. יחולו עליו התנאים המוגדרים בתקנון תוכנית המתאר של תמנע ("אזור תיירות ונופש המוסמן בתשריט באות א'").
5. המדינה תהא אחראית לשיפוי הולם של החברה היזמית, קב' איגרא.
6. במידת האפשר, יעמיד המתכנן, אדר' יואב איגרא, את נסיונו ואת המידע שצבר ביחס לאזור זה ותנאיו הייחודים – אל היזם שעתיד לקחת על עצמו את הקמתו של המלון במבואת הפארק. ייעוץ זה יינתן על בסיס רצון טוב.
7. כל הח"מ, לרבות הארגונים שעניינם שמירת הסביבה בישראל ברמה הארצית והמקומית, יתמכו במהלכים אלה ויימנעו מהגשת התנגדויות לתהליך המתואר – כולל ניוד זכויות בהתאם לקבוע בתוכנית המתאר המקומית הנדונה (מן המיקום הנוכחי בעמק ססגון לחלופת המבואה המומלצת בדו"ח חברת "אתוס"), לרבות השינויים הסטטוטוריים הנדרשים כגון גריעת מתחום השמורה ככל הנדרש, תיקון גבולות המכלול הנופי, תוכניות הבינוי והפיתוח, וכו'. הגופים הסביבתיים החתומים על אמנה זו יבהירו פומבית את עמדתם זו, בעת הפקדתה של התוכנית ובמהלך הדיונים לאישורה.
8. השותפים לאמנה זו יקיימו ביניהם מגעים סדירים, לפי העניין ובאווירה חיובית. מחלוקות, במידה שיתעוררו, יטופלו בדרך של הידברות ישירה, גישור ובמידת הצורך בוררות מוסכמת על ידי שופט בדימוס.

       חתומים: 

  • איריס האן, מנכ"לית, החברה להגנת הטבע
  • עו"ד עמית, ברכה מנכ"ל אדם טבע ודין
  • יפתח הופמן, מרכז פורום סבב"ע (סביבה בריאה בערבה)
  • דני מולכו, יו"ר העמותה להצלת עמק ססגון
  • דוד לרר, מנהל מכון ערבה ללימודי סביבה

לאמנה החתומה
 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: