/h4ck/3221986177
שמים סוף לניתוקי מים!

הצטרפו לתמיכה!

ועדת הכלכלה דנה בטיוטת כללים שהגישה רשות המים באיחור של 12 שנה. הכללים ינחו את תאגידי המים והביוב בסוגיית ניתוק משפחות ובודדים מצריכת מים שוטפת. נכון לעכשיו, תאגידי המים במשק המים המופרט מנתקים מים לצרכנים פרטיים לפי שיקול הדעת שלהם, ללא אכיפה או פיקוח, על חובות של 500 שקלים בלבד! מטרת המאבק שלנו להודיע חד-משמעית לחברי ועדת הכלכלה שמים זו זכות יסוד ואסור לנתק לאנשים את המים! יחד נעביר להם מסר: שלא יעבירו את הכללים שהגישה רשות המים כפי שהם, שיקבעו דרכים חלופיות לגבייה ולא ויאפשרו לתאגידים להמשיך לנתק לנו את המים.

ניתוק המים הוא מהלך כוחני ולא אפקטיבי!!!

נכון לעכשיו, תאגידי המים במשק המים המופרט מנתקים מים לצרכנים פרטיים לפי שיקול הדעת שלהם, ללא אכיפה או פיקוח, על חובות של 500 שקלים בלבד! ניתוק מים זה מהלך כוחני ולא אפקטיבי. אין הבדלים משמעותיים באחוזי הגבייה בין תאגידים שמנתקים מים לאלו שלא. לעומת זאת, ניתוקים גורמים נזק אדיר לאזרח. ניתוק מים זה מהלך אכזרי שמותיר משפחות בסיכון בריאותי, גורם טראומה נפשית ומלווה במאמץ אדיר לנווט מערכת נוקשית, קרה ולא מתגמשת ע"מ להתחבר מחדש למים. אחרי התרשלות של 12 שנה, רשות המים הציעה סוף סוף כללים שיקבעו את התנהלות תאגידי המים בכל הנוגע לניתוקי מים. אולם, הכללים כפי שהם מאפשרים ניתוקי מים המוניים במקום לאמץ מדינות שתאסור זאת ולקבוע גביית חובות מים בדרכים חלופיות, כמו הליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל. ביום רביעי ה-15.12.14, תקיים ועדת הכלכלה של הכנסת דיון שלישי בטיוטת הכללים המנחה את תאגידי המים והביוב בסוגיית ניתוק משפחות ובודדים מצריכת מים שוטפת. לקראת הדיון, אנו קוראים לח"כים לפעול על מנת להבטיח שהכללים החדשים יהיו סוציאליים והוגנים, ויאסרו ניתוקי מים. מטרת המאבק שלנו להודיע חד-משמעית לחברי ועדת הכלכלה שמים זו זכות יסוד ואסור לנתק לאנשים את המים! יחד נעביר להם מסר: שלא יעבירו את הכללים שהגישה רשות המים כפי שהם ויאפשרו לתאגידים להמשיך לנתק לנו את המים.

,
לבטל את תאגידי המים!!!

אנחנו רוצים שועדת הכלכלה תחליט: 1. לא לגזור על חייבים ניתוק מוחלט מהמים. "לראות את האדם שמאחורי השיבר." 2. להעביר את ההחלטות על הסדרי גביית החוב והגבלת המים בידי נציגי ציבור ורווחה, כך שהשיקולים הכלכליים של התאגיד לא יקחו עדיפות ברוב קולות. 3. לחייב את תאגיד המים לקחת אחריות ולברר את מצבו הסוציאלי והכלכלי של הצרכן עם הגופים הציבוריים הרלוונטיים לפני שהוא נוקט בהליכים נגד החייב. 4. לחייב את תאגידי המים לקבוע הסדרי תשלום בהתאם ליכולותיו הממשיות של הצרכן, גם אם מדובר בתשלום חודשי של עשרות שקלים בודדים. 5. לקבוע מנגנון אכיפה מפורט ולחייב את רשות המים לאכוף את הכללים להתנהלות לתאגידי המים.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: